Phật thuyết Chuẩn Đề Phật Mẫu Thần Chú
(14/54/2006)
 
Chuẩn Đề Thần Chú

PHẬT THUYẾT THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH

Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn suy tư quán sát thương xót các chúng sinh đời vị lai nên nói Pháp Thất Câu Đê Phật Mẫu Tâm Chuẩn Đề Đà La Ni đó. Liền nói Chú là:

“ Nam mô táp đá nam, tam miệu tam một đà, câu đê nam. Đát điệt tha: Án Chiết lệ, chủ lệ, chẩn đề, sa bà ha”

NAMO  SAPTANÀMÏ  SAMYAKSÏAMÏBUDDHA  KOTÏINÀMÏ

TADYATHÀ : OMÏ _ CALE  CULE  CUNÕDHE_ SVÀHÀ

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thọ trì đọc tụng Đà La Ni này đủ 80 vạn biến thì vô lượng kiếp tới có gây tạo nhóm 5 Vô Gián, tất cả các tội thảy đều tiêu diệt. Ở nơi sinh ra đều được gặp thẳng các Phật, Bồ Tát. Hết thảy tư cụ tùy ý sung túc, đời đời thường được xuất gia, trì đủ Luật Nghi  Tịnh Giới của Bồ Tát. Hằng sinh làm Người, Trời chẳng bị đọa vào nẻo ác,thường là nơi Thủ Hộ của chư Thiên.

Nếu có hàng Nam Nữ thiện tại gia tụng trì thì nhà ấy không có tai hoạnh, bệnh khổ gây ra não hại được. Mọi việc tạo tác trong chư Hữu ( các cõi ) không có gì không có đồng bạn, ngôn ngữ nói ra được người tin nhận.

Nếu tụng Đà La Ni này đủ 10 vạn biến thì trong mộng được thấy chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Tự thấy trong miệng nôn ra vật màu đen. Nếu có tội nặng, tụng đủ 20 vạn biến thì trong mộng cũng thấy chư Phật Bồ Tát, cũng tự thấy nôn ra vật màu đen.

Nếu có 5 Tội Nghịch chẳng được mộng tốt như vậy thì cần phải tụng đủ 70 vạn biến, lúc đó lại được tướng như trước cho đến mộng thấy nôn ra màu trắng như lạc, cơm… Nên biết người này được tướng thanh tĩnh diệt tội.

Lại nữa nay Ta nói việc tạo làm của Đà La Ni này. Nếu ở trước tượng Phật hoặc ở trước Tháp hoặc nơi thanh tịnh. Dùng Cù Ma Di xoa tô đất rồi làm cái Đàn hình vương, lớn nhỏ tùy ý. Lại đem hoa, hương, phan, lọng, thức ăn uống, đèn, đuốc tùy theo sức bày biện mà cúng dường.Lại chú vào nước thơm rải ở 4 phương,trên, dưới dùng để Kết Giới. Ở 4 góc Đàn với chính giữa Đàn đều để một cái bình nước thơm. Người Trì Chú ở trong Đàn ấy, hướng mặt về phương Đông, quỳ dài tụng Chú 1008 biến thì bình nước thơm ấy tự chuyển động. Xoa tay nâng tạp hoa ( Đủ loại hoa ) chú 1008 biến rải lên mặt gương. Lại ở trước gương chính quán, tụng Chú cũng 1008 biến rồi rải cúng dường. Tùy theo Pháp thỉnh hỏi, không có gì không quyết xong.

Nếu có bệnh Quỷ, dùng chú vào cỏ tranh rồi phẩy quét người bệnh, liền được trừ khỏi.

Nếu có con nít bị Quỷ ám. Dùng chỉ Ngũ Sắc nên nhờ Đồng Nữ xe thành sợi dây, cú một lần Chú thì một lần kết gút, đủ 21 gút dùng buộc trên cổ đứa bé ấy. Dùng hạt cải, chú đủ 7 biến rồi rải lên mặt tức liền trừ khỏi.

Tiếp lại có Pháp. Ở trước người bệnh, dùng mực vẽ hình người ấy, chú vào cành Dương Liễu rồi đánh vào hình vẽ ấy thì cũng được trừ khỏi bệnh.

Tiếp lại có Pháp. Nếu đi trên đường, tụng Chú này thì không có nhóm giặc cướp, trộm cắp, thú ác nào gây sợ hãi được.

Tiếp lại có Pháp. Thường trì Chú này, giả sử có tranh tụng thì không có gì không được thắng.

Nếu muốn vượt qua sông nhỏ, sông lớn, biển lớn , tụng Chú rồi vượt qua thì không có loài thú ác nào trong nước gây ra nạn được.

Tiếp lại có Pháp. Nếu bị cột trói, cấm nhốt, gông cùm, cấm đoán thân ấy. Tụng Chú này liền được giải thoát.

Tiếp lại có Pháp. Nếu các quốc thổ bị nguồn nước khô cạn chẳng điều hòa, dịch độc lưu hành. Nên lấy bơ hòa với Hồ Ma, gạo tẻ. Dùng 3 ngón tay lấy một nhúm, chú vào 1 biến rồi ném trong lửa thiêu đốt. Hoặc trải qua 7 ngày 7 đêm , 6 thời như vậy liên tục chẳng dứt thì tất cả tai dịch thảy đều tiêu diệt.

Tiếp lại có Pháp. Ở trên cồn cát bên sông đầm. Dùng Ấn ấn lên cát làm hình tượng cái Tháp. Tụng Chú một biến thì ấn thành một cái tháp, đủ 60 vạn lần. Hoặc thấy Quán Thế Aâm Bồ Tát,hoặc thấy Đa La Bồ Tát, hoặc thấy Kim Cương Thủ Bồ Tát. Tùy Tâm mong cầu đều được mãn túc. Hoặc trao cho Thuốc Tiên, hoặc thấy cho nhận Bồ Đề Ký.

Tiếp lại có Pháp. Nhiễu quanh bên phải Tượng cây Bồ Đề, tụng Chú đủ 1000 vạn biến liền thấy Bồ Tát vì người đó nói Pháp. Muốn tùy theo Bồ Tát liền được tùy tòng.

Tiếp lại có Pháp. Tiếp lại có Pháp. Nếu lúc khất thực thời thường trì Chú này sẽ chẳng bị đẳng loại người ác, chó ác gây não hại.

Nếu ở trước Tháp, hoặc trước Tượng Phật, hoặc trước Tháp Xá Lợi tụng trì Chú này 30 vạn biến. Lại vào ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt làm cúng dường lớn, một ngày một đêm chẳng ăn chỉ niệm tụng Chú cho đến được thấy Kim Cương Thủ Bồ Tát thì vị Bồ Tát ấy liền đem người này đến ở nơi cung của mình.

Tiếp lại có Pháp. Nếu ở trước tháp Chuyển Luân Vương, hoặc ở trước tháp nơi Đức Phật sinh ra, hoặc ở trước tháp của thếm báu mà Đức Phật đi từ Trời Đao Lợi xuống, tụng Chú nhiễu quanh bên phải liền thấy Bồ Tát A Bát La Thị Đa ( Aparajita_ Vô Năng Thắng ) với Bồ Tát Ha Lợi Đề ( Hàrïtye_ Quỷ Tử Mẫu ) thì tùy theo ước nguyện thảy đều mãn túc. Nếu cần Thuốc Tiên liền được trao cho, lại vì người ấy nói Pháp hiển bày Bồ Tát Đạo.

Nếu có người tụng Đà La Ni này cho đến chưa ngồi Đạo Trường thì tất cả Bồ Tát thường làm bạn tốt.

Lại Chú Pháp của Chuẩn Đề Đà La Ni này là điều mà tất cả chư Phật đời quá khứ đã nói, tất cả chư Phật đời vị lai sẽ nói, tất cả chư Phật đời hiện tại đang nói. Nay Ta cũng nói như vậy, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh nên khiến cho được Vô Thượng Bồ Đề.

Nếu có chúng sinh kém phước không có chút căn lành. Nếu được nghe Pháp Đà La Ni này sẽ mau chóng chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ( Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác ).

Nếu có người hay tự mình ghi nhớ, tụng trì Chú này thì vô lượng căn lành đều được thành tựu.

Đức Phật nói Pháp Đại Chuẩn Bồ Đề Đà La Ni này thời vô lượng chúng sinh mau lìa bơn nhơ được công đức Đại Minh Chú của Đại Chuẩn Đề Đà La Ni, được thấy chư Phật, Bồ Tát, các hàng Thánh chúng ở 10 phương tác lễ rồi lui ra.

Một quyển Kinh Thất Câu Đê Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni này được trích ra từ trong sáu vạn bài Kệ của Đại Minh Chú Tạng

                                       

 
Mật Tông vấn đáp - Mật Nghiêm (8/24/2006 11:06:52 AM)
Mật Pháp Chuẩn Đề Cáo thị (st) (6/5/2006 10:31:24 AM)
Ngũ giới và thập thiện (6/1/2006 9:44:06 AM)
Đi vào pháp môn (5/12/2006 9:47:58 AM)
Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp (3/28/2006 4:31:06 PM)
CHUYÊN ĐỀ
 Bài mới nổi bật
 Tuấn Kiệt với Báo chí
 Tuấn Kiệt với công tác xã hội
 Vận 8 luận giải
 Luận giải năm 2007
 Lưu nguyệt Phi Tinh năm Đinh Hợi - 2007
 Tư vấn Đặt tên
 Chọn tuổi xây nhà
 Ngày giờ Hoàng đạo năm Đinh Hợi - 2007
 Ngày giờ Hoàng Đạo năm Mậu Tý - 2008
Năm sinh
 
  © Chuyên trang Thông tin tư vấn, giới thiệu về Phong thuỷ
    
- Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Phong thuỷ Việt Nam
     - Giấy phép số 266/GP-BC cấp ngày 26/06/2007 bởi Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin
     - Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
*  Email: tuvan@tuankiet.com.vn
* Hỗ trợ trực tuyến: PhapkhiPhongthuy
®  Ghi rõ nguồn "TUANKIET.COM.VN" khi bạn phát hành lại các nội dung từ Website này